Algemene voorwaarden


Cookies

Op deze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Adcommunicatie niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Voorts krijgt u nog wel advertenties te zien, echter deze zijn dan niet aangepast aan uw voorkeuren.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen. Meer informatie over cookies kunt u hier vinden.

Algemeen

De Mierlose Krant is een multimediale nieuwswebsite die je wordt aangeboden door Adcommunicatie. De Mierlose Krant voorziet jou de hele dag door van actuele informatie. Je mag de informatie/ lay-out (b.v. tekeningen, video’s, foto’s teksten, grafische vormgeving) op de website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud en vormgeving van de website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Adcommunicatie, c.q. indien overeengekomen bij de betreffende auteur.

Adcommunicatie behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al jouw gebruik van De Mierlose Krant (dus zowel het passief bezoeken van de site als het actief deelnemen). Door het gebruik van De Mierlose Krant ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden en verklaar je in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Gebruik De Mierlose Krant

De Mierlose Krant is benieuwd naar jouw mening. Op De Mierlose Krant kan je dan ook op verschillende plekken direct je reactie (zonder tussenkomst van De Mierlose Krant) achterlaten. Je verklaart dat jij het recht hebt jouw materiaal ter beschikking te stellen aan De Mierlose Krant en de hier beschreven licentie te verstrekken. Met het versturen van jouw reactie geef je De Mierlose Krant een onbeperkte, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke, exclusieve licentie met recht op sublicentie, al deze informatie, zowel tekst als (bewegend) beeldmateriaal, aan te passen (inkorten/redigeren), (digitaal) op te slaan, openbaar te maken, (her) te gebruiken, te verveelvoudigen op alle denkbare mediakanalen en voor ieder denkbaar doel. Deze aan De Mierlose Krant verstrekte licentie omvat daarnaast het recht voor De Mierlose Krant om deze licentie in sublicentie aan derden te verstrekken of over te dragen.

In beginsel zal De Mierlose Krant jouw gegevens voor een beperkte tijd opslaan en op de website tonen in verband met de beschikbare opslagcapaciteit.

De Mierlose Krant heeft niet de verantwoordelijkheid de website in dit kader te monitoren en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door jou rechtstreeks verstuurde/ geplaatste materiaal. Echter, we hebben het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht jouw directe reacties naar eigen inzicht en discretie te verwijderen, bijvoorbeeld indien De Mierlose Krant van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving dien je dan ook niet ter beschikking te stellen. Je vrijwaart De Mierlose Krant van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten. Te denken valt aan inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van individuele rechthebbende zoals omroepen, film- en tvproducenten en/of collectieve rechthebbenden zoals Buma/ Stemra, SENA of vergelijkbare organisaties wegens openbaarmaking/ uitzending op de website van De Mierlose Krant.

Door inzending van je materiaal verleen je De Mierlose Krant onherroepelijk het recht om namens jou op te treden tegen schending van jouw auteursrecht. De Mierlose Krant behoudt het recht om jouw toegang tot ons platform of gedeeltes hiervan (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. De Mierlose Krant kan naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn.

Ingezonden materiaal ter publicatie

Niet alleen staat De Mierlose Krant open voor jouw directe (korte) reacties, maar je hebt ook de mogelijkheid om materiaal, van welke aard ook (daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto’s en bewegend beeldmateriaal), hierna “het Materiaal”, bij De Mierlose Krant aan te leveren, opdat De Mierlose Krant de keuze kan maken dit Materiaal te publiceren op haar site danwel (haar) andere mediakanalen.

Je verklaart dat jij het recht hebt om jouw materiaal ter beschikking te stellen aan De Mierlose Krant en de hieronder beschreven licentie te verstrekken. Je vrijwaart De Mierlose Krant van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Je geeft De Mierlose Krant door het inzenden van het Materiaal een onbeperkte, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke en exclusieve licentie, met het recht op sublicentie, om het materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, waaronder krant, telefoon, tv en internet, en voor ieder denkbaar doel. Je verklaart bovendien om op eerste verzoek alle door De Mierlose Krant verzochte medewerking te zullen verlenen teneinde voornoemde overdracht, afstand en/of licentieverlening nader te formaliseren, waaronder mede begrepen het ondertekenen van documenten. Deze aan De Mierlose Krant verstrekte licentie omvat daarnaast het recht voor De Mierlose Krant om deze licentie in sublicentie aan derden te verstrekken of over te dragen. De Licentie verplicht De Mierlose Krant op geen enkele wijze het materiaal daadwerkelijk te publiceren/ exploiteren. Door inzending van je materiaal verleen je De Mierlose Krant onherroepelijk het recht om namens jou op te treden tegen schending van jouw auteursrecht.

Links derden

De Mierlose Krant of derden kunnen op De Mierlose Krant links plaatsen naar andere websites op het Internet. De Mierlose Krant heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook. De inhoud van die websites behoort niet tot de inhoud van De Mierlose Krant. De links en vooral de zoekresultaten worden hoofdzakelijk geproduceerd door geautomatiseerde methoden en kunnen door hun grote aantal op geen enkele manier worden gecontroleerd door medewerkers van De Mierlose Krant. Als zich op De Mierlose Krant een link bevindt, waarop door derden inhoud wordt getoond en/of verspreid die in strijd is met de wet, dan zal De Mierlose Krant – na ontvangst van een beargumenteerde klacht daarover – de link naar een dergelijke website verwijderen.

Aansprakelijkheid

De inhoud van De Mierlose Krant en de Diensten worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld/verleend, maar het kan voorkomen dat er onjuistheden/onvolledigheden voorkomen. Onverminderd het voorgaande is De Mierlose Krant niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van De Mierlose Krant van welke aard dan ook, tenzij de schade het gevolg is van de opzet of grove schuld door De Mierlose Krant.

De Mierlose Krant garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van De Mierlose Krant, websites van derden en e-mail functionaliteiten. Je bent zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om van De Mierlose Krant gebruik te maken. De Mierlose Krant is dus niet verantwoordelijk voor een goede werking van deze telecommunicatievoorzieningen/diensten. De Mierlose Krant is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten van voorzieningen om gebruik te maken van De Mierlose Krant.

Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen De Mierlose Krant niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor De Mierlose Krant in het leven roepen. Aan de inhoud van De Mierlose Krant en/of de Diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Je vrijwaart De Mierlose Krant voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit een niet-nakoming van de in dit deze voorwaarden genoemde verplichtingen. De Mierlose Krant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van De Mierlose Krant en/of gegevens of de inhoud daarvan.

Inzage voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op De Mierlose Krant. De Mierlose Krant kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Je moet geregeld controleren of een dergelijke wijziging zich heeft voorgedaan en of je daarmee kan instemmen. Indien je niet met een dergelijke wijziging instemt, moet je geen Materiaal inzenden of op andere wijze je reactie achterlaten bij De Mierlose Krant.

Klachten en informatie

Als je een klacht of bezwaar hebt in verband met het gebruik van De Mierlose Krant, dien je deze op straffe van verval binnen zes werkdagen nadat de klacht of het bezwaar is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan De Mierlose Krant kenbaar te maken, door middel van een email te versturen naar redactie@mierlosekrant.com. De Mierlose Krant spant zich er voor in de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Laatst aangepast (maandag 22 februari 2016 9:17)

(c) mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,

www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring

X
X